Arrow Round Table: "Sacrifice"

Arrow Round Table: "Sacrifice"

It's time to discuss the Arrow Season One finale in the final Round Table of the season. Gather around now, TV Fanatics!
Posted in: Arrow