Sara Jackson-Holman

  Song Heard On
Sara jackson holman cant take my love Can't Take My Love
90210
Season 5 Episode 15: "Strange Brew"
iTunes
Sara jackson holman freight train Freight Train
Pretty Little Liars
Season 4 Episode 7: "Crash and Burn, Girl!"
iTunes
Sara jackson holman risk it all Risk It All iTunes
Sara jackson holman into the blue Into the Blue
Castle
Season 2 Episode 24: "A Deadly Game"
iTunes
Sara jackson holman come by fire Come By Fire iTunes
Sara jackson holman break my heart Break My Heart iTunes
Displaying all 6 songs